× اخبار حاوی برچسب :

اراضي ملي

تعداد :1
برخورد قاطعانه با متصرفین منابع طبیعی سیاست راهبری دستگاه قضا

رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: سیاست راهبری دستگاه قضا برخورد قاطعانه با متصرفین منابع طبیعی و اراضی ملی است و هیچگونه کوتاهی در این خصوص انجام نخواهد شد.

email: [email protected]
instagram: http://instagram.com/rasanehsiasi
telegram: http://t.me/rasanehsiasi
tel: +98918100564
© 2017 Rasaneh Siasi Rights Reserved