× اخبار حاوی برچسب :

سه قطب صلح

تعداد :1
سه قطب صلح در منطقه

روسیه، ایران و ترکیه به عنوان نماد صلح و ثبات در خاورمیانه این روزها همکاری وسیع در سطح منطقه برای جلوگیری از تجزیه سوریه و همچنین پایان جنگ در این کشور ماتم زده دارند.

email: [email protected]
instagram: http://instagram.com/rasanehsiasi
telegram: http://t.me/rasanehsiasi
tel: +98918100564
© 2017 Rasaneh Siasi Rights Reserved