ترکیب هیات اجرایی مرکزی انتخابات مشخص شدترکیب هیات اجرایی مرکزی انتخابات مشخص شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس و با تصویب ماده 15 این قانون وزیر کشور را موظف کردند حداقل شش ماه از پایان دوره مجلس و پیش از صدور دستور شروع انتخابات، ترتیبات تشکیل هیات اجرایی مرکزی را فراهم کند.
بر این اساس، وزیر کشور(رییس هیات)، دادستان کل کشور، وزیر اطلاعات، رییس سازمان ثبت احوال کشور، هفت نفر از شخصیت های دینی ، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، اقتصادی و حقوقی در سطح ملی به عنوان معتمدان مردمی به گونه ای که حتی الامکان یک نفر از هر یک از حوزه های مذکور در آن حضور داشته باشد اعضای این هیات خواهند بود.
نمایندگان امروز همچنین مقرر کردند: به منظور تعیین معتمدان مردمی هیات اجرایی مرکزی، وزیر کشور، مجموعا سی نفر از شخصیت های مذهبی، سیاسی فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی کشور را که دارای صلاحیت های مندرج در این قانون باشد، به عنوان معتمد به هیات مرکزی نظارت معرفی می کند.
پس از تایید هیات مرکزی نظارت با رعایت تبصره دو این ماده، وزیر کشور حداکثر ظرف مدت یک هفته جلسه ای با حضور نماینده هیات مرکزی نظارت و حداقل دو سوم معتمدان مذکور تشکیل می دهد که ضمن آن هفت نفر معتمدان هیات اجرایی مرکزی با رای مخفی همان معتمدان و اکثریت نسبی از میان معتمدان تایید شده، به عنوان عضو اصلی و چهار نفر عضو علی البدل به ترتیب آرا انتخاب می شوند.
نمایندگان در تبصره 2 این ماده، هیات مرکزی نظارت را موظف کردند حداکثر ظرف مدت دو روز، اظهارنظر کتبی خود را نسبت به تایید صلاحیت معتمدین معری شده به مرجع پیشنهاد دهنده ارسال کند.
چنانچه هیات مرکزی نظارت به هر دلیلی کل یا تعدادی از معتمدان پیشنهادی را تایید نکرد، مرجع مزبور موظف است به تعداد دو برابر مورد نیاز، افراد دیگری که واجد شرایط باشند به هیات مرکزی نظارت پیشنهاد کند.
هیات مرکزی نظارت باید حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت نظر خود را کتبا اعلام کند، اگر برای مرتبه دوم معتمدین پیشنهادی مورد تایید هیات مرکزی نظارت قرار نگیرند، در صورتی که حداقل بیست نفر مورد تایید باشند،‌اعضای اصلی و علی البدل را از میان خود انتخاب خواهند کرد در غیر این صورت وزیر کشور با کسب نظر هیات مرکزی نظارت ظرف مدت بیست و چهار ساعت، باقی مانده از بیست نفر معتمد را انتخاب خواهد کرد.
با رای نمایندگان،جلسات هیات اجرایی مرکزی با حضور 9 نفر رسمیت می یابد و مصوبات آن با رای حداقل هفت نفر از اعضای دارای حق رای معتبر است.
نخستین جلسه هیات اجرایی مرکزی با دعوت وزیر کشور تشکیل می شود و نایب رییس از بین اعضای هیات با کثریت آرا انتخاب می شوند مسئولیت دبیری هیات اجرایی مرکزی با دبیر ستاد انتخابات کشور خواهد بود که با پیشنهاد وزیر کشور و تایید هیات اجرایی مرکزی انتخاب می شود.
هیات اجرایی مرکزی موظف است کلیه صورت جلسات و مصوبات خود را نزد هیات مرکزی نظارت ارسال کند، تصمیمات هیات اجرایی مرکزی انتخابات نباید موجب تداخل در وظایف و اختیارات نظارتی هیات مرکزی نظارت شود، در غیر این صورت، تصمیمات مذکور باطل و هر گونه اقدامی در این جهت ممنوع است، مرجع تشخیص موضوع این تبصره هیات مرکزی نظارت است.
نمایندگان با تصویب تبصره 6 این ماده تصریح کردند: هیچ یک از اعضای هیات اجرایی مرکزی نباید نامزد انتخابات شوند.
سیام**9121**3050 **2021**

تاریخ خبر : 1398/01/26 - 10:10
منبع : خبر گزاری جمهوری اسلامی

برچسب ها

سیاسی  مجلس  هیات_اجرایی  

email: [email protected]
instagram: http://instagram.com/rasanehsiasi
telegram: http://t.me/rasanehsiasi
tel: +98918100564
© 2017 Rasaneh Siasi Rights Reserved