بررسی طرح جامع مدیریت شهری و بحث اصلاح قانون کار در کمیسیون شوراهابررسی طرح جامع مدیریت شهری و بحث اصلاح قانون کار در کمیسیون شوراها

نایب رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس از برسی طرح جامع مدیریت شهری و همچنین اصلاح قانون شورا های اسلامی کار در جلسه امروز این کمیسیون خبر داد.

پروانه مافی در گفت‌وگو با ایسنا با تشریح جلسه کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس گفت: در مورد طرح جامع مدیریت شهری سه الگو پیشنهاد شد. به دلیل اهمیت انتخاب شهردار و اهمیت داشتن مکانیزم همکاری با شورای شهر، در واقع این طرح باید در ابتدا به این مسئله بپردازد که کدام یک از این سه الگو را قصد دارد جلو ببرد. یک الگو انتخاب شورا و شهردار توسط مردم و با رای مستقیم مردم است. الگوی دیگر این است که وزارت کشور مسئول انتخاب و انتصاب شهردار باشد؛ که در بعضی از کشورها و سابقا در کشور خودمان از این الگو استفاده می‌شد. مطابق این الگو انتصاب شهردار توسط دولت و وزارت کشور انجام می شود. در الگوی سوم نیز انتخاب شهردار مطابق وضع کنونی است.

وی در ادامه گفت: بخشی از دیدگاه اعضای کمیسیون به سمت اصلاح وضع موجود و بخشی هم به الگو انتخاب مستقیم شهردار توسط مردم بود. در این زمینه نیز پیشنهاد دیگری مطرح شد که تلفیقی از این دو الگو باشد. الگو دوم نیز طرفدار چندانی نداشت. نظر بر این بود که در کلانشهرها و پایتخت شهردار با رای مستقیم مردم انتخاب شود که مکانیزم اصل و سوال آن باید طراحی سایت شود و بقیه شهر ها نیز با اصلاح مکانیزم فعلی شهردار را انتخاب کنند. این وظیفه که کدام یک از الگوها مناسب‌تر است، به عهده کارگروه تخصصی این امر واگذار شد و قرار بر این شد که در هفته آینده جلسه برگزار کنند و تضمین کنند کدام الگو مطلوب‌تر است.

مافی با اشاره به بررسی اصلاح قانون شوراهای اسلامی کار در جلسه امروز کمیسیون گفت: در این خصوص سه ماده ۶ و ۸ و ۱۶ ارجاع داده شده بود. ماده ۶ را عینا تصویب کردیم. ماده ۸ را به دلیل اینکه در ماده ۲۸ قانون فعلی به آن اشاره شده بود و کمیسیون ماده ۲۸ فعلی را دقیق‌تر و صحیح‌تر تشخیص داد؛ ماده ۸ را حذف کرد و به ابقا ماده ۲۸ قانون فعلی رای داد.

وی افزود: ماده ۱۶ طرح  نیز دو الحاقیه به کل قانون داشت و به دلیل تداخل با ماده ۷۸ و ماده ۷۰ قانون کار؛ این ماده نیز حذف شد و این دو الحاقیه از نظر کمیسیون رای نیاوردند.


تاریخ خبر : 1396/09/19 - 7:35
منبع : باشگاه خبرنگاران جوان

email: [email protected]
instagram: http://instagram.com/rasanehsiasi
telegram: http://t.me/rasanehsiasi
tel: +98918100564
© 2017 Rasaneh Siasi Rights Reserved